1. FAQ på svenska

FAQ på svenska

 • Nordisk Miljömärknings Supply Chain Declaration Portal är ett digitalt verktyg där tillverkare kan deklarera egenskaperna hos sina komponenter (items)*. En deklaration är alltid kopplad till ett eller flera av våra kriteriedokument och kraven i dem.

  Informationen som deklareras används sedan, tillsammans med mängder av annan information, av företag som ansöker om en Svanenlicens.

  * Komponent/Item är en allmän term som inkluderar allt från råvaror, produkter till tjänster.

 • Varor och tjänster som är Svanenmärkta eller märkta med EU Ecolabel har genomgått en omfattande process och klarat fastställda krav för en specifik produktgrupp.

  Kraven är ställda ur ett livscykelperspektiv, till exempel krav på råvaror, kemikalier, produktion, förpackning, energiförbrukning, funktionalitet och återvinning.

  Produkter med Svanen eller EU Ecolabel är bland de bästa när det gäller miljömässig hållbarhet och kan därför alltid användas som material och ingående produkter i andra företags ansöknginar om Svanenlicens.

  Tillverkare av miljömärkta produkter kan använda märkningen när de marknadsför och kommunicerar sina märkta produkten.

  Att en komponent (item) är deklarerad i SCDP innebär att dess egenskaper har deklarerats av tillverkaren. Denna information kan sedan användas av företag som ansöker om Svanenlicens.

  Komponenter (items) som är deklarerade i SCDP är därför varken certifierade eller godkända och får inte marknadsföras som det.

  I en ansökan om Svanenlicens är det slutprodukten/tjänsten som blir Svanenmärkt – inte ingående komponenter eller processteg i en Svanenmärkt produkt (items).

 • Tillverkare som har deklarerat sin item i SCDPl får inte använda detta faktum i sin marknadsföring eller kommunikation. Detta regleras i ett avtal som parterna skrivit under. Det skulle nämligen kunna leda till missuppfattningen att tillverkarens komponent (item) är certifierad, mer miljövänlig eller liknande – och därmed ses som "greenwashing" eller vara allmänt vilseledande.

 • Företag som deklarerar komponenter (items) i SCDP undertecknar att avtal. Avtalet är på engelska och stipulerar i stort att:

  Företag som deklarerar komponenter (items) kan informera licenssökande och licenstagare om vilka komponenter (items) de har deklarerat. Endast följande exakta fras får användas:

  "Egenskaper för komponent (item) XX har deklarerats i Nordisk Miljömärknings Supply Chain Declaration Portal."

  All annan kommunikation är förbjuden, inklusive all form av hänvisning till Nordisk Miljömärkning, Svanen, EU Ecolabel eller till någon produkt/tjänst som är certifierad med Svanen eller EU Ecolabel.

  Det deklarerande företaget är skyldig att informera sina återförsäljare om att all annan kommunikation än vad som anges ovan i samband med deklarationen är förbjuden.

  En leverantör får heller inte hänvisa till Svanenmärket eller använda Svanens logotyp.

 • Det finns ingen formell godkännandeprocess i SCDP. Att en komponent (item), t.ex. en byggprodukt, har deklarerats på rätt sätt i SCDP innebär att företag som söker Svanenlicens kan hitta komponenter (items) och lätt inkludera dem i sin dokumentation som behövs i deras ansökan om en Svanenlicens.

  I en ansökan om Svanenmärkning av en vara eller tjänst är det endast den angivna slutprodukten/tjänsten som blir Svanenmärkt, inte de enskilda ingående komponenterna, biprodukterna eller en annan vara eller tjänst (items).

  Vi kontrollerar (i samband med en ansökan om Svanenmärkning) att alla fält vi har bett om har fyllts i, att vi har de datablad vi behöver och att våra övergripande informationsförfrågningar har besvarats och uppfyller våra krav, innan en komponent (item) blir sökbar och går att koppla till dokumentationen av en licensansökan.

 • Nej. Du kan endast deklarera komponenter (items) inom de områden där vi har krav. Områdena finns angivna under respektive produktgrupp på denna webbplats.

  Komponenter (items) som inte uppfyller våra krav på information eller som bryter mot våra krav/gränsvärden får sin deklaration avvisad.

 • Fördelen med att deklarera komponenter (items) i SCDP är att du som tillverkare bara behöver deklarera egenskaperna för din komponent (item) en gång till skillnad från att göra det varje gång en licenssökande vill använda din komponent (item) i sin licensansökan.

  I SCDP kan det deklarerande företaget själva övervaka och hantera alla deklarerade komponenter (items), inklusive specifika sekretessinställningar.

 • Endast licenssökande (och deras definierade underleverantörer, till exempel en bygghandel) med en pågående ansökan har tillgång till komponenterna (items) i SCDP. Inga andra har tillgång till portalen eftersom det finns en risk att misstolka eller felaktigt anta att komponenter (items) i portalen är miljömärkta.

 • Det går inte att enkelt svara ja eller nej på den frågan. Det beror på att en deklarerad komponent (item) kan användas tillsammans med andra komponenter (items) i en ansökan och licenssökarens specifika beskrivning av hur (mycket) och vad deklarerade komponener (items) används till.


Om du inte hittar det du letar efter bland våra frågor och svar, tveka inte att skicka din fråga till Support@nordicecolabel.org.